2021 güýz täze oglanlar köýnekli balak ýewropaly we amerikan stilindäki çagalar multfilminde nagyşly pagta balak

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. Esasy stiller, ýöne sport stilini ösdürmek üçin kontrast nokatlaryny goşmak bilen, bu stiller üçin jikme-jiklikler bilen paýlaşýarys.
2.Fabrika 1-nji süýümi boýamakdan gara reňkli boýag, soňra matany tegelek trikota machine enjamy bilen dokamak.
3. Işlemek, ylgamak, tekiz trikota stret uzalýan gapyrga esasynda oýnamak üçin amatly amatlylyk, aýagymyzyň açylmagyna we bel zolagyna dakylýar. Esasanam ýalpyldawuk nokat bolan gabyk matasyny sazlaň.
4.Waistband kanalynda geýmegiň has berk we ýykylmajakdygyna göz ýetirmek üçin simler bar.
5. Çep dyzyňyzy geýen ýaly gördüňizmi, bu ekrany çap etmek el bilen, biziň gowy eden esasy kynçylyklarymyz açyk reňkini gara reňkde çap etmek, beýlekisi dyzymyzdan ýokarky pozisiýamyz gara dyzyna gaty ýakyn; tehnikimiz üçin bir bölegi, köp üns berýän, gelmek üçin köp gezek synag etdi.
6.100% tebigat süýümli pagta geýmek üçin amatly, aňsat ideg, çalt gury aýratynlyklar.
Biz hakda has giňişleýin düşünmegiňiz üçin mähirli we sergi otagymyzy görmäge hoş geldiňiz.

önümiň atributlary

stil Europeewropa we Amerika
mata ady pagta
Howpsuzlyk derejesi B synp
balagyň uzynlygy balak
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 100 (%)
markasy AOSTA BETTY
makalanyň belgisi 3039
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns erkek
Gelip çykyşy Guangdong
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (3 ~ 8 ýaş, 100 ~ 140 sm)
laýyk möwsüm ýaz we güýz, güýz
görnüşi Switer balaklar
Otagy açmalymy ýok
mata senetleri Softumşak bejermek
nagyş haýwan, multfilm
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
Aksiýada barmy? Hawa
bazar ýyly möwsümi Güýz 2021
elementi sport, multfilm, ýakymly, moda, Europeewropa we Amerika
AQL nusga alma standarty 2.5
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi Görünýän bölekler kesildi
bel Orta bel
jalbar elastik guşak
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, garaşsyz stansiýa, LAZADA
Esasy satuw ugurlary Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa
reňk 3039
laýyk beýiklik (Bir elinde 2T-den 7T / 6 bölek), 2T (90), 3T (100), 4T (110), 5T (120), 6T (130), 7T (140)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň