2022 daşary söwda täze çagalar pagta palto ýyldyzlar çaga pagta palto

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. Aýal-gyzlar, erkekler, çagalar, bäbekler ýaly eşik eşiklerinde ýöriteleşendigimizi hoşniýetlilik bilen aýdyň.
2. 1-2 ýaşly fm 1-2 ýaşly bäbekleriň eşikleri dakylýar, bu gyzgyn satuw görnüşleri, aşakda bu stiliň aýratynlyklary we jikme-jiklikleri bar: 1-nji mata ussatlygy, filament ýüplügini gök mata dokamak üçin ulandyk Mata eliniň duýulmagyna we ýyrtylmagyna, dartylmagyna, tikiş süýşmegine berkligi ýaly fiziki aýratynlyklara göz ýetiriň.
3. Ikinjiden, boýag prosesi we import edilýän boýag serişdesi, esasanam görnüş eşikleri üçin, diňe ýeňil, ýuwmak, suwarmak, derlemek ýaly matanyň reňkiniň çaltlygy däl, nokat reňkli mata bilen bu gara deňiz floty üçin 4-nji derejeli reňk çaltlygy bolup bileris.
4. Üçünjisi, sherpa matasy, matanyň reňk tegmilleriniň çykmagyna we eliň has tekiz we ýumşak duýulmagyna göz ýetirmek üçin 100% poliester ulandyk, emeli goýunlardan bäri beýle ýiti däl. Iň esasy zat biz ' metal bölekleri bilen çyzylan çagany goramak üçin metal kesgitlemesini geçip bilýän metal düwmesi.
5. Serhetara posilkanyň agramy: 0,35 kg
agramy: 0,38 kg
Önümiň göwrümi: 42 sm * 35 sm * 5 sm
Gözleg üçin hoş geldiňiz we işe başlamaga we ýeňiş gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

önümiň atributlary

makalanyň belgisi 1803
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns Unisex / Unisex
stil dynç alyş
Gelip çykyşy Zhejiang
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (1 ~ 3 ýaş, 80 ~ 100 sm)
laýyk möwsüm gyş, güýz
mata senetleri örtük
doldurgyç Pagta 71% -80%
Başlykmy? kapotly
galyňlygy galyňlaşdyryň
nagyş nokatlar
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
Aksiýada barmy? ýok
bazar ýyly möwsümi Bahar 2018
elementi Europeewropa we Amerika
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi Görünýän bölekler kesildi
mata ady Himiki süýüm garyndysy
Esasy mata düzümi Poliester süýümi (poliester)
Matanyň esasy mazmuny 100 (%)
Astar maddalary Poliester süýümi (poliester)
Astar düzümi 100 (%)
Howpsuzlyk derejesi A synp
ýapyk stil Eke göwüsli
Larakasy kapotly ýakasy
Lineriň görnüşi poliester süýümli liner
reňk çal, deňiz gök, gülgüne
laýyk beýiklik 80 sm, 90 sm, 100 sm, 110 sm, 120 sm
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, LAZADA
Esasy satuw ugurlary Demirgazyk Amerika
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň