Çagalaryň eşikleri Serhetara çaga bökmek bahar we güýz süýrenýän eşikler Ha eşikler Çaga uzyn ýeňli wafli çaga sumkasy A synp

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1.Pls, esasanam geljekki nesillerimiz bolan çaga eşikleri we çagalar eşikleri bilen ýöriteleşendigimizi görkezýäris, şonuň üçin eşik üçin howpsuzlyga has köp üns bermelidiris, bu stiliň öz-özünden matanyň çekilmeýändigini, çig we ýiti düwmeleriň däl-de, esasanam ulanylýan iňňäniň bardygyny görüp bilersiňiz. ýokary hilli metal düwmeleri tapyldy.
2. Çagalara gowy keýp we duýgy bermek üçin, köp matanyň reňkini saýlamak hem gaty seresaply, adam üçin has rahat we rahat görünmek üçin ýaşyl äheňe esaslanýar.
3. Tikinmek üçin ýokary ussatlyk, iki aýagynyň açylmagynyň içerde arassa gutarandygyny görüp bilersiňiz, elastik lenta bar, has amatly we geýmek aňsat, çaga derisi bilen ýumşak degýär.
4. sandörite bezeg döşüne öz-özünden mata zolagyny kesdi, bu ussatlyk, iki gyrasynyň lazer kesmek effekti bolmazlygy üçin sowuk kesmegi ulanýar, şeýle hem sowuk kesmek iki mata iki ýüplügi matadan ýitirmez ýaly saklar.
5. Serhetden geçýän posilkanyň agramy: 0,15 kg
6.unit agramy: 0,15 kg
7. Önümiň göwrümi: 25 sm * 20 sm * 0,5 sm
Islän wagtyňyz gözlegiňize hoş geldiňiz we hyzmatdaşlygy gazanmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýarsyňyz.

önümiň atributlary

Howpsuzlyk derejesi A synp
mata ady Wafli pagta
laýyk möwsüm Çäklendirilmedik möwsüm
markasy Betsy Dream
makalanyň belgisi HFHY-01
ýaşyna laýyk gelýär Täze doglan çaga (0 ~ 1 ýaş, 80 sm we ondan aşakda)
Ulanylýan jyns Unisex / Unisex
Eňiň uzynlygy uzyn ýeňler
Başlykmy? kapotly däl
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
bazar ýyly möwsümi Gyş 2020
AQL nusga alma standarty 2.5
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi hemmesi kesilen
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
galyňlygy adaty
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 95 (%)
ýapyk stil pullover
stil bitarap
görnüşi Üçburçluga çykmak
Gelip çykyşy Zhejiang
reňk Bej + Pagta ýüpi, Haki + Pagta ýüpi, Haki + düwmesi, Greenaşyl + Pagta ýüpi, Gök + Pagta ýüp
laýyk beýiklik 59 sm, 66 sm, 73CM, 80 sm, 90 sm
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, garaşsyz stansiýa, LAZADA
Esasy satuw ugurlary Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Demirgazyk-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖnümler