Çagalaryň köýnekli güýz Täze 2021 Oglanlar Bir bölek gyzlar Koreýa wersiýasy futbolka Çaga uzyn ýeňli köýnek Çagalar eşikleriniň lomaý satuwy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. Esasy stiller, ýöne adaty tendensiýalar, köýnek üçin aslynda täze tendensiýalar ýene 3-5 ýyl gelýär, moda dizaýnerimiz muňa doly düşünýär. Amaly talaplar bilen ýönekeý egin-eşik pudagy üçin möhüm faktor.
2. Boýnuňy, çeňňegi, tekiz trikota rib gapyrgasy bilen, gaty zolakly, pyýada, ylgaw, daga çykmak we esasanam ýyly saklamak wagtynda bedene we derä laýyk gelmek gowy.
3.Greý matany saýlamakdan başlap, taýýar mata çenli matamyz topary, boýamak, agramlamak, durnuklaşdyrmak, şetdaly we ş.m. ýaly amallary gutarandan soň, aýdym aýtmak, gaýnatmak, ýuwmak, guratmak ýaly işleri tamamlamazdan ozal, gök mata ýaly doly jogapkärçiligi öz üstüne alýar.
4. Bu stil üçin täze satuw nokady, diňe bir umumy eskiz däl, esasanam kiçi harplaryň ekrany çyra torlary bilen şöhlelendiriji effektli el bilen çap edilen öňdäki çeper eserlere esaslanýar.
doka
Çap etmegiň täsirini anyklamak üçin düzmek gaty möhümdir.
5.Nekliniň içki bezegi üçin kontrastly pagta egirme lentasy bar.
Bäsdeşlik bahasyna we has amatly ýerleşdirilişine esaslanyp, bu SS22 möwsüminde gyzgyn satuw, bize mähirli gelmäge hoş geldiňiz.

önümiň atributlary

markasy Bagtly towşan
makalanyň belgisi W01
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns Unisex / Unisex
stil Koreý görnüşi
Gelip çykyşy Henan
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (3 ~ 8 ýaş, 100 ~ 140 sm)
laýyk möwsüm gyş, ýaz, güýz
mata senetleri Softumşak bejermek
nagyş multfilm harplary
galyňlygy adaty
Eňiň uzynlygy uzyn ýeňler
ýapyk stil pullover
Başlykmy? kapotly däl
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
Aksiýada barmy? ýok
elementi Çao muşdak
bazar ýyly möwsümi Güýz 2021
AQL nusga alma standarty 4.0
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi hemmesi kesilen
mata ady Himiki süýüm garyndysy
Esasy mata düzümi Poliester süýümi (poliester)
Matanyň esasy mazmuny 100 (%)
Howpsuzlyk derejesi A synp
reňk W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16
laýyk beýiklik 80 sm, 90 sm, 100 sm, 110 sm, 120 sm, 130 sm, 140 sm, 150 sm
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, garaşsyz stansiýa, LAZADA
Esasy satuw ugurlary Afrika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň