Europeanewropa we Amerikan stili Çagalaryň gysga ýeňli futbolkasy Çagalar üçin tomus täze trikotaotton pagta tegelek boýunly futbolka oglanlar Çagalaryň futbolkalaryny çekiň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. 1995-nji ýylda döredilen önümçilik gönüden-göni öndürijisi üçin wertikal gurnama bolandygymyzy hoşniýetlilik bilen aýdyň. Bizde R&D topary, hünär sargytlary ýerine ýetiriji topary we hil gözegçilik topary bar, olar hem bir mata dokalan zawod we bir aýakgap fabrigi Hytaýda maýa goýdy.
2.Kit eşikler, esasanam futbolka, ylgaw, switer köýnek we beýleki sport eşikleri ýaly trikota kids çagalar eşiklerini kesmek we tikmek boýunça ýöriteleşdirilen esasy kategoriýamyzdyr.
3. Berkidilen futbolka, nagyş belliklerinden, reňk toplumlaryndan we ýokary hilli filmi gaýtadan işlemekden peýdalanmazlygy üçin el bilen çap ediş panelleri bilen, şeýle hem ýokary boýag reňkleýji serişdäni ulanmagyň esasynda elmydama gaça durýan tegmiller ýaly reňk çaltlygydyr. esasanam içki gyzyl boýnuň lentasy, boýagdan ozal birnäçe gezek ýuwuldy.
4. Esasy stiller, ýöne 100% pagta bilen tebigat süýümini ulanyp, uzak möhletde ýerimizi bilelikde goramak üçin elimiziň bolmagy üçin durnuklylygy we ekologiýa taýdan arassalygy kowýarys.
5. Serhetden geçýän posilkanyň agramy: 0,1 kg
agramy: 0,1 kg
Gözleg üçin hoş geldiňiz we işe başlamaga we ýeňiş gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

önümiň atributlary

markasy AOSTA BETTY
makalanyň belgisi 5170
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns erkek
stil Europeewropa we Amerika
Gelip çykyşy Guangdong
Başlykmy? kapotly däl
Eňiň uzynlygy gysga ýeň
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (3 ~ 8 ýaş, 100 ~ 140 sm)
laýyk möwsüm tomus
mata senetleri Softumşak bejermek
nagyş Multfilm
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
Aksiýada barmy? Hawa
elementi multfilm, ýakymly, çap, moda, Europeewropa we Amerika
bazar ýyly möwsümi Tomus 2021
AQL nusga alma standarty 2.5
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi Görünýän bölekler kesildi
mata ady trikota ..
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 100 (%)
Howpsuzlyk derejesi B synp
Larakasy ekipa .yň boýny
Funksiýa Antistatik
reňk 5170
laýyk beýiklik (Bir elinde 2T-den 7T / 6 bölek), 2T (90), 3T (100), 4T (110), 5T (120), 6T (130), 7T (140)
Esasy akym platformalary ebay, amazon, arzuw, aliexpress, garaşsyz stansiýa
Esasy satuw ugurlary Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň