Europeanewropaly we amerikan stilindäki gyzlar tomus täze tor ýüplükli çagalaryň yubkasyny tegelek boýnuň çaga şazadasy yubkasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1.Pls kompaniýamyzyň esasan içki eşikler, moda eşikleri, trikotaar önümlerinde ýöriteleşendigini, esasanam köýnek, bluzka, yubka, köýnek, kami we ş.m.
2.Biz diňe bir egin-eşik ýasamzok, dizaýn, marketing, önümçilik we satuwdan soňky hyzmat bilen birnäçe çözgüt hödürleýäris.
3.Meniň bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýän käbir täze nokatlary bolan birikdirilen stiller: 1-nji, bu kontrast kombinirlenen stiller, blok stili tendensiýalaryny yzarlamak üçin tegelek trikota jer formasy matasy bilen birleşdirilen. Çap etme nagyşlaryny birleşdirmezlik üçin dokma usulydyr. Esasanam reňk reňkini reňklemek, gök reňkdäki zolaklara gabat gelýär, bu örän sazlaşykly.
4. Bahasy gaty bäsdeşlik edýär, önümçiligimizi kategoriýalara bölýäris, enjamlara ünsi jemleýäris, tikinçiniň önümçiligini we hiline gözegçilik etmek üçin kategoriýada ýöriteleşýäris.
5. Serhetden geçýän posilkanyň agramy: 0,12 kg
agramy: 0,12 kg
Gözleg üçin hoş geldiňiz we işe başlamaga we ýeňiş gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

önümiň atributlary

stil Europeewropa we Amerika
mata ady trikota ..
yubka kategoriýasy köýnek
Howpsuzlyk derejesi B synp
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 100
Gelip çykyşy Guangdong
Ulanylýan jyns Aýal
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (3 ~ 8 ýaş, 100 ~ 140 sm)
bazar ýyly möwsümi Güýz 2022
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
nagyş haýwan, multfilm
markasy AOSTA BETTY
makalanyň belgisi 1326
mata senetleri Softumşak bejermek
laýyk möwsüm tomus
hakyky suratlar Modelsiz hakyky atyş
görnüşi gysga ýeň
yubka stili Şazada köýnegi
Saç / dürli sapak kesilenmi Görünýän bölekler kesildi
Astar maddalary pagta
Astar düzümi 30
Aksiýada barmy? Hawa
elementi krujka
AQL nusga alma standarty 2.5
Esasy satuw ugurlary Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Demirgazyk-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, LAZADA
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
reňk 1326
laýyk beýiklik (Bir elinde 2T-den 7T / 6 bölek), 2T (90), 3T (100), 4T (110), 5T (120), 6T (130), 7T (140)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň