koreý wersiýasy ins güýz stili oglanlar we gyzlar deri äheňi bir göwüsli kardigan tolkun janköýeri, daşary ýurt howa pagta lybas ýelekli çagalar eşigi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. Tebigy süýüm dokma senagaty üçin elmydama meşhur, diňe bir rahat geýinmek bilen çäklenmän, howa üçin hem amatly, tokaý we ösümlik üçin howa köpeldi, indiki nesiller üçin has gowy, muny etmek biziň jogapkärçiligimizdir.
2.Bu esasy stiliň gabyk matasy diňe bir tebigat süýümi bolman, eýsem gök matadan dokalýan ýüplügi gaýtadan işlemezden ozal, fransiýadan import edilen matadan ýorgan matadyr, her bir işimiz biziň işimizi doly gözegçilikde saklaýar. Şeýle hem asmanyň bardygyny görüp bilersiňiz. ulanylýan pagtany barlaýar, bu hem ýelek geýmäge taýyn we sarp edijiler tarapyndan makullanan ýokary talap derejesini aňladýar.
3. Çaga eşikleri üçin, metal tapmak gaty möhümdir, çagamyzyň dyrmaşmazlygyndan, bogulmazlygyndan goramak, önümlere ýakyndan üns bermelidiris.
4.Pls önümçiligiň öňdebaryjy wagty üçin çalt moda bolýandygymyzy, adatça 45-60 günüň dowamynda harytlary adaty mata bilen iberip biljekdigimizi tassyklandan soň, gaýtalanýan sargytlara we ş.m. talap edip bileris.

Gözleg üçin hoş geldiňiz we işe başlamaga we ýeňiş gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

önümiň atributlary

Marka Seni göresim gelýär
makalanyň belgisi içki ýelek
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns Unisex / Unisex
stil Koreý görnüşi
Gelip çykyşy Guangdong
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (1 ~ 3 ýaş, 80 ~ 100 sm)
laýyk möwsüm gyş, güýz
mata senetleri Softumşak bejermek
görnüşi kardigan
nagyş gaty reňk
galyňlygy galyňlaşdyryň
Başlykmy? kapotly däl
hakyky suratlar Hakyky atyşda modeller bar
Aksiýada barmy? Hawa
bazar ýyly möwsümi Güýz 2021
elementi Çao muşdak
AQL nusga alma standarty 1.0
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi hemmesi kesilen
mata ady pagta
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 95 (%)
Howpsuzlyk derejesi A synp
ýapyk stil Eke göwüsli
Lineriň görnüşi pagta çyzgysy
reňk Erik., Kofe
laýyk beýiklik 73CM, 80 sm, 90 sm, 100 sm
Esasy akym platformalary eBay, amazon, arzuw, aliexpress, garaşsyz stansiýa, LAZADA
Esasy satuw ugurlary Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Demirgazyk-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar
Ygtyýarly şahsy belligi bar Hawa
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty Hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň