Habarlar

 • Stilde çykyň: Aýallaryň aýakgaplary üçin iň soňky gollanma

  Stilde çykyň: Aýallaryň aýakgaplary üçin iň soňky gollanma

  Moda barada aýdylanda, aýal üçin iň möhüm esbaplaryň biri, şübhesiz, gowy aýakgapdyr.Aýallaryň aýakgaplary diňe bir eşigi tamamlamaýar, şahsy stili görkezýär we görnüşi ýasap ýa-da döwüp biler.Köp wariant bilen, saýlamak gaty kyn bolup biler ...
  Koprak oka
 • Oňaýly we stilde boluň: Güýz we gyş hökman switer bolmaly

  Oňaýly we stilde boluň: Güýz we gyş hökman switer bolmaly

  Sowuk şemallar ýygnap başlaýar we ýapraklary reňkini üýtgedip başlaýar, güýz we gyş üçin şkafyňyzy täzelemegiň wagty geldi.Arkaýyn we ajaýyp bolmak üçin hökmany switerler ýygyndysyndan has gowy ýol barmy?Örülen trikota Fromlardan ýumşak nagyşlara, switerlere ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp kostýumlary taýýarlamak prosesini öwreniň

  Ajaýyp kostýumlary taýýarlamak prosesini öwreniň

  Kostýumlar asyrlar boýy erkekleriň modasynyň esasy bolup durýar.Olar nepisligi, çylşyrymlylygy we güýji ýok edýärler.Everöne ajaýyp kostýumyň nädip ýasalýandygy hakda pikir edip gördüňizmi?Mata saýlamakdan başlap, seresaply ussatlyga çenli her ädim egin-eşik döretmek üçin möhümdir ...
  Koprak oka
 • Formal üçin tötänleýin: Her hadysa üçin balak stilleri

  Formal üçin tötänleýin: Her hadysa üçin balak stilleri

  Gündelik geýim eşiklerimiz barada aýdylanda, jalbar erkekler we aýallar üçin hökmany zat.Köpugurlylygy bilen balak, dostlar bilen tötänleýin gezelenç bolsun ýa-da resmi çäre bolsun, islendik pursata aňsatlyk bilen laýyk bolup biler.Bu makalada bir zat alarys ...
  Koprak oka
 • Trikotawear eşiklerinde rahat we çik boluň

  Trikotawear eşiklerinde rahat we çik boluň

  Bizi ýyly we ajaýyp saklamak üçin şkaflarymyzy täzelemek hakda pikirlenip başlamagyň wagty geldi.Trikotawear eşikleri hem ünsden düşürilmeli köp taraply we wagtlaýyn görnüşdir.Agyr switer bolsun, amatly şarf bolsun ýa-da ajaýyp kardigan bolsun, trikotawear eşikleri diňe bir ajaýyp däl, ...
  Koprak oka
 • Stenford kenar sumkasy: stil, durnuklylyk we işleýiş

  Stenford kenar sumkasy: stil, durnuklylyk we işleýiş

  Tomus geldi, kenarda bir gün hezil etmegiň ajaýyp we ekologiýa taýdan arassa plýa bag sumkasyndan has gowy usuly barmy?Daşky gurşawa oňyn täsir edip, deňizdäki ähli zerur zatlary götermek üçin ajaýyp eşik gözleýän bolsaňyz, başga bir zat gözlemäň ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli çagalar eşiklerini saýlamagyň iň soňky gollanmasy: Kiçijik modaçy üçin stil we çydamlylyk

  Qualityokary hilli çagalar eşiklerini saýlamagyň iň soňky gollanmasy: Kiçijik modaçy üçin stil we çydamlylyk

  Ene-atalar hökmünde hemmämiz çagalarymyz üçin gowulyk isleýäris.Olar dünýä inen pursatlaryndan başlap, olara söýgi, alada we durmuşdaky iň gowy zatlary bermäge çalyşýarys.Kiçijik köýnegiňizi geýmek barada aýdylanda, diňe bir owadan däl, eýsem ...
  Koprak oka
 • Aňsatlyk: Köýnekleriň wagtlaýyn ýüzlenmesini açmak

  Aňsatlyk: Köýnekleriň wagtlaýyn ýüzlenmesini açmak

  Köýnekler aýal-gyzlygy, nepisligi we köp taraply stili alamatlandyrýan asyrlar boýy aýal-gyzlaryň modasynyň esasy bölegi bolup durýar.Haýsy pursatda bolsa-da, köýnekler her bir aýalyň şkafyny ösdürmegiň, özboluşly şahsyýetini görkezmegiň we tebigy gözelligini ýokarlandyrmagyň aňsat usulydyr.Fr ...
  Koprak oka
 • Worldup: Çagalaryň eşiklerini stil we durnuklylyk bilen öwürmek

  Worldup: Çagalaryň eşiklerini stil we durnuklylyk bilen öwürmek

  Häzirki döwürde ösýän moda pudagynda “Worldup” çagalar eşikleriniň yzydyr.“Worldup” geýim markasy däl;durnuklylygy, hili we stili goldaýan ideologiýa.Kompaniýa, etiki önümçilik amallaryna berk ygrarly ...
  Koprak oka
 • Häzirki aýal aýakgap tendensiýalary

  Häzirki aýal aýakgap tendensiýalary

  Aýallaryň aýakgaplary diňe bir işleýän bölekler däl, eýsem islendik eşigi ösdürip biljek ajaýyp moda esbaplarydyr.Moda tendensiýalarynyň yzygiderli üýtgemegi bilen aýallaryň iň täze stilleri yzarlamagy hökmanydyr.Bu makalada aýal aýakgabynyň häzirki tendensiýalaryny öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Swim geýim tendensiýalary: Bu tomus moda we ynam bilen çümüň!

  Swim geýim tendensiýalary: Bu tomus moda we ynam bilen çümüň!

  Tomus geldi, içki moda keşbiňizi açyp, kenarda ýa-da howuz kenarynda şöhle saçjak iň soňky köýnek tendensiýalaryny açmagyň wagty geldi.Adaty bir bölek bikinisleriň we içgysgynç bikinisleriň günleri gutardy.Bu ýyl köýnek geýimi moda başdan geçirdi ...
  Koprak oka
 • Dünýä aýakgaplary üçin iň soňky gollanma: Bütin maşgala üçin ajaýyp aýakgap

  Blogymyza hoş geldiňiz, bu ýerde sizi “Worldup Shoes” - erkekler, aýallar we çagalar üçin ajaýyp aýakgaplaryň köp görnüşini hödürleýän marka bilen tanyşdyrýarys.Bu gollanmada, maşgalaňyzyň her bir agzasynyň stil görünip biljekdigini üpjün etmek üçin elýeterli aýakgaplaryň giň görnüşini öwreneris ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3