NIAGARA TEXTILES LTD

Bir göz bilen Niagara

NIAGARA Tekstil Ltd, Bangladeşde dokma önümlerini öndürýän öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.
Kompaniýa, kyn şertlerde işjeň işleýän dinamiki hünärmenler topary tarapyndan dolandyrylýar.NIAGARA müşderilerine ajaýyp hyzmatlary bermäge borçlanýar.Öndürijiliginde ýokary bolmak üçin hiline ünsi jemleýär.

image4.jpeg
Zawod-profil-trikota fabrika

Zawodyň tertibi - trikota fabrika

Taslamanyň tebigaty: 100% eksporta gönükdirilen kompaniýa
Şygar: Niagara kämillik üçin ygrarly
Işçi güýji: 3600 (takmynan)
Meýdany : Jemi jemi (kw.) 314454
Agzalyk: BGMEA - Hasaba alyş belgisi: 4570
BKMEA - Agzalyk belgisi: 594-A / 2001
Döredilen ýyly: 2000
Operasiýa ýyly: 2001-nji ýyl
Şahadatnama: WRAP, BSCI, SEDEX, GOTS, OCS 100, OCS Blended & Oekotex 100Certified.

Şahadatnama

WRAP, BSC, SEDEX, GOTS, OCS 100, OCS Blendeds & Oekotx 100Sertifikatly

ico (1)

Alliance & Accord tarapyndan hormat bilen tassyklandy

ico (2)

Niagara Tekstil Ltd-de käbir gowy tejribeler

* Täsirli arassalaýyş zawody (ETP) - Biz howpsyz gurşaw hakda alada edýäris we galyndy suwlary dolandyrýan we düzedýän täsirli bejeriş zawodyny (ETP) gurduk.
Bizde 125m3 / sag güýçli ETP bar.

Zawod-profil --- trikota-zawody-24_03
Zawod-profil --- trikota fabrika-24_06
Zawod-profil --- trikota-zawody-24_08
Zawod-profil --- trikota fabrika-24_12
Zawod-profil --- trikota-zawody-24_15

* Gün paneli - Zawodymyzda 5KW gün paneli oturdyk.

* Technologyokary tehnologiýa gazany - Zawodymyzda güýçli ýokary tehnologiýaly gazany saklaýarys.

Zawod-profil --- trikota-zawody-24_19
Zawod-profil --- trikota fabrika-24_21

* LED çyrasy - Milli energiýa sarp etmegimizi tygşytlamak üçin täze gurlan ähli binamyz we pol üçin LED çyra goýduk.

* Duzy dikeldiş zawody (SRP) - Boýag bölüminde duzy gaýtadan ulanmagy meýilleşdiriň.

Zawod-profil --- trikota-zawody-24_25

Hil güýjümiz

* Hil syýasaty - Hormatly alyjylarymyz üçin önümlerimiziň iň ýokary hilini islendik bahadan saklamak üçin meýilleşdirilen we yzygiderli täzelenýän hil syýasaty bar.
* Hil görüşi - Dokma önümçiliginde hiliň iň gowy meýdançasy bolmagy maksat edinýän döwrümizde hilimizi dolandyrmak üçin gözýetim kesgitledik.
* Hil topary - Hil syýasatymyzy durmuşa geçirmek we önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin ökde we tejribeli Hil toparyny döretdik we goldadyk.
* Hil gözegçiligi tegelekleri - Önümlerimiziň hiline päsgel berip biljek iş ýerindäki meseläni çözmek üçin aýratyn işleýän (öz-özi) zawodymyzda 18 hil gözegçilik tegelekini taýýarladyk.
* Okuw we ösüş - Hil bölüminiň işgärleri üçin hilini ýokarlandyrmak boýunça dürli görnüşli okuw, seminar we seminar geçirýäris.
* Hil barlamak we hyzmat etmek -
• Jemi harytlar hiliň barlagy üçin iberilmezden ozal barlanýar.
• arnüplükler tabletka garşylygy, reňk çaltlygy we ş.m. üçin laboratoriýa synagyndan geçirilýär.
• Çig malyň ähli görnüşleri ammarlarda ussatlyk bilen saklanýar.
• Önümçilik diňe olaryň tassyklanmagyndan we hil boýunça öňünden tassyklanylandan soň başlaýar.
• productionhli önümçilik pollary arassa saklanýar we talaplara laýyklykda ähli zerur howpsuzlyk çärelerini saklaýar.

Önümçilik kuwwatymyz

Bölüm Potensial
Dokma bölünişi Günde 20,000 kg mata
Trikota .. Günde 12,000 kg
Boýag we bezeg Günde 20,000 kg
Kesmek Günde 65,000 sany
Çap ediş bölümi Günde 50,000 sany (Bir reňkli esasy rezin çap önümleri)
Tikin Günde 60 000 sany (esasy zatlara esaslanýar)
Tamamlamak 60,000 sany/ gün

Häzirki güýjümiz

* Gymmat müşderilerimiz / alyjylarymyz.
* Awtomatlaşdyrmagyň bir bölegi hökmünde, MIS (Dolandyryş Maglumat Ulgamy) üçin içerki ERP (Kärhananyň Resurslaryny Meýilleşdirmek) maglumat bazasy programma üpjünçiligi döredildi.
* Içerki çaphanamyz bar.
* Wagtynda ibermek üçin öz örtükli mikroavtobus bilen öz göteriş enjamymyz bar.
* Içerki CAD / CAM (Kompýuter kömegi bilen dizaýn) ulgamlarymyz bar.Honor Hormatly alyjylarymyz üçin ýörite we aýratyn gözleg otagyny hödürleýäris.
* Dürli abraýly alyjylarymyz üçin ökde we aýratyn işçi güýjümiz bar (mysal üçin Operator we Kömekçi).
* Bizde ýokary hilli önümçiligimiz üçin täzelenen tehnologiýalary bolan häzirki zaman önümçilik enjamlary / enjamlary bar.
* Hiliň bardygyna ynanýarys.Önümimiziň hilini saklamak üçin, abraýly alyjylaryň hil skameýkasy barada gowy habarly ökde we aýratyn hil toparyny emdirýäris.
* Işçiler we işgärleriň başarnyklaryny ösdürmek boýunça ylalaşyk bölüminiň çäginde okuw we ösüş ganatymyz bar.Işgärlerimizden we işgärlerimizden iň ýokary netijäni dogry taýýarlyk we ýerine ýetiriş maslahaty arkaly getirmek üçin gaty seresap bolýarys.

Egin-eşik bölünişigi

* Trikota toplaryň we aşaky görnüşleriň her görnüşi.

aa2
aa2