tomus 2021 täze gyzlar yubka pagta şortik çagalar şortik likra pagta kenary tomus çaga şortikleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

serhetara häsiýetleri

1. Çaga eşikleri diňe bir moda däl, eýsem ýönekeý we esasy hem bolup biler, jikme-jiklikler üçin birikdirilen gyzlaryň stillerini mähir bilen görüň, gyzyklanarsyňyz diýip umyt edýärin.
Reňk üçin reaktiw boýag serişdesi bolan 2.100% tebigat süýümli pagta, ekologiýa taýdan arassa we aňsat ideg, beýleki reňk bilen maşyn ýuwmak ýaly, reňkini ýitirmez.
3. Pyýada, ylgaw we dynç alyş wagtynda özüňizi rahat we salkyn duýuň, çalt gurak täsir hem peýdalydyr.
4. Giň elastik lentany ulanýan dokma zolagy diňe bir bedeni saklaman, eýsem sport wagtynda berkligi üçin, hatda elastik lentanyň içinde hem reňk reňkini beden gabygy matasy hökmünde boýaýarys, şeýle hem berkligi sazlamak we dartgynlygy ýeňilleşdirmek üçin çekilen çyzgy bilen. geýmek.
5. Serhetden geçýän posilkanyň agramy: 0,2 kg
agramy: 0,2 kg
Gözleg üçin hoş geldiňiz we işe başlamaga we ýeňiş gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

önümiň atributlary

stil süýji
mata ady arassa pagta
Howpsuzlyk derejesi A synp
balagyň uzynlygy şortik
Esasy mata düzümi pagta
Matanyň esasy mazmuny 95 (%)
makalanyň belgisi R20204 Çagalaryň pagta hakama
Çeşme kategoriýasy Spot harytlary
Ulanylýan jyns Aýal
Gelip çykyşy Qingdao
ýaşyna laýyk gelýär Çagalar (3 ~ 8 ýaş, 100 ~ 140 sm)
laýyk möwsüm tomus
görnüşi kulotlar
Otagy açmalymy ýok
mata senetleri Softumşak bejermek, suwuk ammiak bejergisi
nagyş gaty reňk
hakyky suratlar Hakyky atyşda modeller bar
Aksiýada barmy? ýok
bazar ýyly möwsümi 2020-nji ýylyň tomusy
elementi sport
AQL nusga alma standarty 1.0
Tekiz tikiş ölçeýji 12 ~ 14 tikiş / 3 sm Hawa
Saç / dürli sapak kesilenmi hemmesi kesilen
bel Orta bel
jalbar elastik guşak
Supplyörite üpjünçilik çeşmeleriniň serhetaşa eksporty ýok
reňk Bürgüt, ýyldyzly gök, feýerwerk tozy, sous gyrmyzy, banan sary
laýyk beýiklik 110 sm, 120 sm, 130 sm, 140 sm, 150 sm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň