Aýal-gyzlar Denim balaklary ýörite logotip, ýokary hilli 100% pagta ýuwulýar Göni aýakly giň aýak beýik bel aýal jynslary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

● Bu jeans owadan, birinji derejeli hil, ajaýyp reňk, ysy kabul ederlikli, organiki denimde ýasalan aýakly beýik bel adaty laýyk jeans.
● Moda jynslary, hiç wagt könelişenini gowy görmäň, oňaýly, çydamly, köp görnüşli şekilleri has gowy görüň. Zawodymyz elmydama “hil durmuşdyr” ýörelgesine eýerýär, müşderiniň islegini ýerine ýetirýär, önümiň dowamly innowasiýasyny we hyzmatyny gowulandyrýar.
Clean Arassa äheňleriň akylly ulanylmagy, materiallaryň hiliniň saýlanylmagy we ýönekeý we tekiz çyzyklar has inçe duýgy berýän owadan we ajaýyp ýaşaýyş ýagdaýyny açýar.
Import Daşary ýurtdan getirilen arassa pagta matalary, amatly we ýumşak, 3D kesiş tehnologiýasy, moda adamlaryň iň gowy saýlamagy saýladyk. Bizde tehnik we QC hiline berk gözegçilik edýärler, gaplamazdan ozal her bir bölegi ýokary standart bilen üpjün etmek üçin nobatdaky barlagy we soňky barlagy,
Face Klassiki şekil dizaýny, ýüz görnüşini saýlamazlyk, has ýuka beden.Deri üçin amatly we dem alýan matalar hem gaty rahat, moda we çydamly reňkli ýönekeý stil dizaýny, ony nädip söýüp bolmaz!

Önüm aýratynlyklary

Art.no WP20220406-33
Mazmuny 100% pagta
Şekil Esasy
eşikleriň uzynlygy 50 smeşikleriň uzynlygy68 sm)
Galyňlyk inçe
Nusga denim
Stil gatnaw
Aksiýada barmy? ýok
Köpçülik üçin amatly ýaşlyk
Möwsüm Bahar / Güýz
Reňk surat hökmünde
Ölçegi S-5XL, özleşdirilip bilner
Elýeterli mukdar 50 bölek
Uwmak sowuk suwda ýuwmak
Hyzmat Stilleri, ululyklary, reňkleri, çap, logotip, nagyş, bellik, sowgat gutusy, lenta we islän zadyňyzy düzüp bileris.
Pagta gönüden-göni ýuwulýar (6)
Pagta ýuwulan göni boş giňlik ((4)
Pagta gönüden-göni ýuwulýar (3)
Pagta ýuwulan göni boş giňlik ()

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň