ODM / OEM

Custöriteleşdirilen önüm

Zawodymyza baryp, iş gatnaşyklarymyzy bilelikde gurmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

Custöriteleşdirilen önüm (1)

Mata tertibi

Custöriteleşdirilen önüm (2)

Bezeg tertibi

Custöriteleşdirilen önüm (3)

Reňk kartoçkasy

Custöriteleşdirilen önüm (4)

Eskiz tertibi

Custöriteleşdirilen önüm (5)

Nusga ýasamak

Custöriteleşdirilen önüm (6)

Proto nusgasyny tertiplemek

Custöriteleşdirilen önüm (7)

Tikin tertibi

Custöriteleşdirilen önüm (8)

Mysal taýýar

Çap / keşdäniň tanyşdyrylyşy

Size dürli mata saýlamalary we nagyşlary özleşdirmek, şeýle hem adaty SGS we ITS synaglary, matanyň reňkiniň çaltlygy we ş.m. ýaly mata synagy bilen üpjün edip bileris.

aa2

aa2

aa2

aa2

Haryt önümçiligi

Önümçilik bölüminde bir bitewi hyzmat bar: Mata / Garnituralar ammary / Kesiş otagy / tikin otagy / iňňäni barlamak meýdançasy / Önümi barlamak meýdançasy / gaplaýyş otagy.

ttt-2

Mata / Garnituralar ammary

vvv-2

Kesiş otagy

kw

Tikin otagy

ccccc-2

Iňňäni barlamak meýdany

ccc-2

Taýýar önümi barlamak meýdançasy

cc-2

Gaplamak otagy

DIZayn IŞLERI

Biz göteriji däl.

Biz siziň moda öndürijileriňiz.

Biz gaýtadan işleýän zawod däl.Marka, ululyk we beden tikmek üçin sargytlarymyz.

Dizaýn düşünjesi: adamlara uly marka eşiklerini sarp etmäge mümkinçilik beriň.

SYITYASAT DIZAYNY

Hil, şeýle hem gowy eşiklerden “dizaýn” bolup, ýerüsti material dykyzlygyny, inini, agramyny, düzgünleri ýerine ýetirmek we optimizasiýany ýönekeýleşdirmek we ýel töwekgelçiliginiň öňüni almak üçin sungat, ýel töwekgelçiligini döredýär.


hakda (13)

MESELE HYZMATDAŞLYK

Ylhamlanan dizaýndan başlap, egin-eşik öndürmeklige çenli hünärmen we tehniki işgärler doly goldaw berýärler.Uly maglumat bazasy wersiýa kitaphanamyzyň üsti bilen önümçilik dizaýnyna berk tehniki we çuňňur goldaw berdik, nusga wagtyny ep-esli azaldýarys we plastinka ýasamakdan taýýar önüme bary-ýogy üç gün.Şol bir wagtyň özünde, geýimleriň ýörite görnüşi üçin hem aýratyn dizaýn bolar.


takmynan (11)

Gözleg we iş

hakda (19)

Ylham

FABRIK Ylmy barlaglar

hakda (18)
takmynan (17)

DIZAYN

HYZMATDAŞ MESELE

takmynan (16)
takmynan (15)

SYITYASY Gözleg

FASHION

Kompaniýanyň dizaýn merkeziniň merkezi Italiýa Milan.Meşhur italýan dizaýneri LillianGun we halkara belli dizaýnerler topary ýylda birnäçe gezek Europeewropa, ABŞ, Japanaponiýa we Günorta Koreýa syýahat edýär.Halkara moda bilen yzygiderli hereket ediň, iň moda moda elementlerini Hytaý şemaly bilen birleşdiriň.Indi hemişelik we köptaraply eşikler, klassiki tolkun akymy ýok.

hakda (8)
hakda (9)

FABRIK ÖSÜŞ

Materialüz materialy geýimleriň jany, doly gözellige goşmaça faza.Geýim dizaýny başlamazdan ozal her möwsümde sergä, bazar gözleglerine gatnaşyň, kompaniýanyň gözlegine we ösüşine çuňňur dizaýnerimiz we iş toparymyz hereket etmeli.Adamlaryň bahasyny we sarp ediş endiklerini öwrenmek we un önümleriniň ýokary bahasyny we modasyny ösdürmek üçin gözleg topary dörediň.Egin-eşik şemaly görkezip biler ýaly, dürli burçdan ýokary derejä çykýar.

Ösüş pikiri:garyşyk funksiýa, saglyk, wagt henizem beden, ösüş bolup, umumy sarp ediji ýokary hilli uly marka naharlaryny satyn alyp biler