Täze bahar tomus şifon köýnegi Aýallar V-Boýnuň ýeňli ýeňli çap köýnekleri Süýji çap inçe

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Derini ýumşak we rahat duýmak üçin ýokary hilli çig mal saýladyk, oňat reňk çaltlygy reňkini ýitirmek aňsat däl, mata birneme elastik däl. Biziň maksadymyz müşderiniň kanagatlanarly söwda tejribesini bermek we has uzyn gurmak- biri-biri bilen termin gatnaşyklary.

First Ilki bilen nusgalar ýasap bileris, soňra bolsa ýasalan nusgalara görä sitata berip bileris, dizaýny, reňkini, matasyny we ululygyny üýtgedip bilersiňiz, dürli beden şekilleri aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilner.Matchüzlerçe oýun stili, has ýaşlyk häsiýeti.

Clean Arassa äheňleriň akylly ulanylmagy, materiallaryň hiliniň saýlanylmagy we ýönekeý we tekiz çyzyklar has inçe duýgy berýän owadan we ajaýyp ýaşaýyş ýagdaýyny açýar.

● Çalt moda biziň artykmaçlygymyzdyr we 3 günüň içinde nusga taýýarlamak, sargytlary hil, bäsdeşlik bahasy, birinji derejeli senet işleri, ygtybarly paket abd gyssagly eltip bermek üçin önümçilik ukybymyz bar. Önümlerimizden başga-da, OEM hyzmatyny edýäris we kabul edýäris ýöriteleşdirilen sargytlar, islän matada, modada ýa-da formatda birnäçe stil ýasap bileris, şol sanda: krujka geýmek, şifon jikme-jiklikleri, dokalan penjekler, forma üstleri we islän zadyňyz, dizaýn, suratlar ýa-da nusgalar hem berip bilersiňiz , we hünärmenler toparymyz özleşdirmekde size kömek edip biler.

Face Klassiki şekil dizaýny, ýüz görnüşini saýlamazlyk, has ýuka beden.Deri üçin amatly we dem alýan matalar hem gaty rahat, moda we çydamly reňkli ýönekeý stil dizaýny, ony nädip söýüp bolmaz!

Önüm aýratynlyklary

Art.no WP20220406-59
Mazmuny 100% etrap
Şekil Esasy
Geýimleriň uzynlygy 65 smeşikleriň uzynlygy120 sm)
Galyňlyk inçe
Nusga sanly çap etmek
Stil gatnaw
Aksiýada barmy?  hawa
Köpçülik üçin amatly ýaşlyk
Degişli möwsüm tomus
Reňk surat hökmünde
Ölçegi S-5XL, özleşdirilip bilner
Elýeterli mukdar 50 bölek
Uwmak sowuk suwda el ýuwmak
Hyzmat Stilleri, ululyklary, reňkleri, çap, nagyş, logotip, bellik, sowgat gutusy, lenta we islän zadyňyzy düzüp bileris.
NE491A ~ 1
NEWSPR ~ 3
NEWSPR ~ 4
NE491A ~ 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň