Tomus köýnekleri Uzyn ýeňli Haýwanlary çap etmek düwmesi Polo köýnek ýakasy tötänleýin owadan ýeň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Derini ýumşak we rahat duýmak üçin saýlanan ýokary hilli çig mal, reňk çaltlygy reňkini ýitirmek aňsat däl, mata birneme elastik däl.
The Dizaýnyň ýönekeý görnüşi, bedeni saýlamaýar, dürli beden şekilleri aňsatlyk bilen dolandyryp bilýär.Matchüzlerçe oýun stili, has ýaşlyk häsiýeti.
Clean Arassa äheňleriň akylly ulanylmagy, materiallaryň hiliniň saýlanylmagy we ýönekeý we tekiz çyzyklar has inçe duýgy berýän owadan we ajaýyp ýaşaýyş ýagdaýyny açýar.
O OEM / ODM özleşdirmesini goldaýarys, eşiklerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, eşikleri özleşdirmek hyzmatynyň jikme-jikliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.Şeýle hem dizaýn, suratlar ýa-da nusgalar berip bilersiňiz, hünärmen toparymyz size özleşdirmekde kömek edip biler.
A A klassiki görnüşi gaty uzyn.Kiçijik beliň artykmaçlyklaryny görkezip, bagryny we budlaryny ýapýar.Umumy görnüşi berk däl, ýöne rahat we inçe. Bu köýnegi saýlaň, stiliňizi netijeli ösdürer,

Önüm aýratynlyklary

Art.no WP20220406-60
Mazmuny
100% poliester
Şekil Esasy
eşikleriň uzynlygy 65 smeşikleriň uzynlygy120 sm)
Galyňlyk inçe
Nusga çap et
Stil gatnaw
Aksiýada barmy? hawa
Köpçülik üçin amatly ýaşlyk
Möwsüm tomus
Reňk surat hökmünde
Ölçegi S-5XL, özleşdirilip bilner
Elýeterli mukdar 50 bölek
Uwmak sowuk suwda el ýuwmak
Hyzmat Stilleri, ululyklary, reňkleri, çap, nagyş, logotip, bellik, sowgat gutusy, lenta we islän zadyňyzy düzüp bileris.
SLEEVE ~ 2
SLEEVE ~ 4
SL4535 ~ 1
SL925C ~ 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň